نشنو از نی ... نی حصیری بوریا ست

بشنو از دل... دل حریم کبریاست


نی چو سوزد حاصلش خاکستر است
دل چو سوزد بارگاه کبریاست